Jump to content
 • Understanding Indian Civil Law

     (0 reviews)

  Vijay

  గమనిక: ఈ వ్యాసం యొక్క తెలుగు వెర్షన్ దిగువన ఉంది

  Indian civil law encompasses a broad range of legal provisions governing non-criminal disputes between individuals, organizations, or the state. It is primarily concerned with the rights and duties of individuals and provides remedies in case of their infringement. This comprehensive article explores the various facets of Indian civil law, its history, structure, key components, and procedural aspects.

  law-gavel.jpg

  Historical Background

  Indian civil law has evolved over centuries, influenced by various legal traditions and colonial rule.

  1. Ancient and Medieval Periods:

  • Early Indian society was governed by customary laws and religious texts such as the Manusmriti for Hindus and Sharia for Muslims.
  • These systems provided comprehensive civil laws covering areas like marriage, inheritance, and contract.

  2. British Colonial Period:

  • The British introduced a structured legal system, incorporating elements of English common law.
  • Significant codes such as the Indian Contract Act (1872), Transfer of Property Act (1882), and Indian Succession Act (1925) were established.

  Post-Independence:

  • After independence in 1947, India adopted a comprehensive legal framework, integrating traditional laws with modern principles.
  • The Constitution of India (1950) laid down the foundation for a uniform legal system, ensuring justice, equality, and liberty.

  Key Components of Indian Civil Law

  1. Contract Law:

  • Governed by the Indian Contract Act, 1872.
  • Deals with the formation, performance, and enforcement of contracts.
  • Key elements include offer, acceptance, consideration, and the capacity to contract.

  2. Property Law:

  • Governed by the Transfer of Property Act, 1882, and various state-specific laws.
  • Covers the transfer, ownership, and rights related to both movable and immovable property.
  • Includes concepts like sale, mortgage, lease, and gift.

  3. Family Law:

  • Governed by personal laws based on religion, such as Hindu Marriage Act (1955), Muslim Personal Law (Shariat) Application Act (1937), and Special Marriage Act (1954).
  • Covers marriage, divorce, maintenance, guardianship, and inheritance.
  • Efforts are ongoing to unify family laws under a Uniform Civil Code.

  4. Succession Law:

  • Governed by the Indian Succession Act, 1925, for non-Muslims and personal laws for Muslims.
  • Deals with the distribution of a deceased person’s estate.
  • Covers intestate (without a will) and testamentary (with a will) succession.

  5. Consumer Protection Law:

  • Governed by the Consumer Protection Act, 2019.
  • Protects the rights of consumers against unfair trade practices and defective goods or services.
  • Establishes consumer courts at the district, state, and national levels.

  6. Tort Law:

  • Addresses civil wrongs that cause harm or loss, leading to legal liability.
  • Covers areas like negligence, defamation, and nuisance.
  • Provides remedies such as damages, injunctions, and restitution.

  Structure of Civil Courts in India

  1. Supreme Court:

  • The apex court in India.
  • Has appellate jurisdiction over civil matters from High Courts.
  • Can hear cases of significant public interest and constitutional issues.

  2. High Courts:

  • Each state or group of states has a High Court.
  • Has original jurisdiction over significant civil matters and appellate jurisdiction over lower courts.

  3. District Courts:

  • Operate at the district level.
  • Include courts of District Judges and Additional District Judges.
  • Handle major civil disputes and appeals from subordinate courts.

  4. Subordinate Courts:

  • Include Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division).
  • Handle a wide range of civil disputes based on the pecuniary and territorial jurisdiction.

  Procedural Aspects

  1. Filing a Suit:

  • A civil suit begins with the filing of a plaint by the plaintiff.
  • The plaint must include the facts of the case, cause of action, and relief sought.

  2. Summons:

  • The court issues a summons to the defendant, requiring them to appear and respond to the plaint.

  3. Written Statement:

  • The defendant submits a written statement (reply) to the court, addressing the allegations in the plaint.

  4. Issues and Trial:

  • The court frames issues based on the plaint and written statement.
  • The trial involves the presentation of evidence, examination of witnesses, and arguments by both parties.

  5. Judgment and Decree:

  • The court delivers a judgment based on the evidence and arguments.
  • A decree is issued, specifying the relief granted.

  6. Appeals and Revisions:

  • Parties can appeal against the judgment to higher courts.
  • Revisions may be sought for errors in procedure or jurisdiction.

  Alternative Dispute Resolution (ADR)

  1. Arbitration:

  • Disputes are resolved by an arbitrator outside the court system.
  • Governed by the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

  2. Mediation:

  • A neutral mediator facilitates negotiation between parties to reach a mutually acceptable solution.
  • Encouraged in family and commercial disputes.

  3. Conciliation:

  • Similar to mediation, but the conciliator can propose solutions.
  • Also governed by the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

  4. Lok Adalats:

  • Informal courts providing expeditious resolution of disputes.
  • Operate under the Legal Services Authorities Act, 1987.

  Recent Developments and Reforms

  1. Digitalization:

  • E-filing of cases and virtual hearings have been introduced to improve efficiency and accessibility.

  2. Legal Aid:

  • Initiatives to provide free legal aid to underprivileged sections of society.
  • National Legal Services Authority (NALSA) plays a key role.

  3. Specialized Tribunals:

  • Establishment of tribunals like the National Company Law Tribunal (NCLT) and Real Estate Regulatory Authority (RERA) for specific types of disputes.

  law-scale.jpg

  Conclusion

  Indian civil law is a comprehensive and evolving system that ensures justice, equality, and protection of rights in civil matters. It encompasses various laws and procedures designed to address the diverse legal needs of society. While challenges such as case backlogs and access to justice persist, ongoing reforms and the adoption of technology hold promise for a more efficient and accessible civil justice system. Understanding the intricacies of Indian civil law is essential for navigating and appreciating the legal landscape of this vast and diverse nation.

  Disclaimer: This is for information only and does not constitute legal advice. Please consult with a qualified lawyer for any legal issues.

  తెలుగు వెర్షన్

  భారత పౌర చట్టాన్ని అర్థం చేసుకోవడం

  భారతీయ పౌర చట్టం అనేది వ్యక్తులు, సంస్థలు లేదా రాష్ట్రం మధ్య నేరేతర వివాదాలను నియంత్రించే విస్తృత శ్రేణి చట్టపరమైన నిబంధనలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రధానంగా వ్యక్తుల హక్కులు మరియు విధులకు సంబంధించినది మరియు వారి ఉల్లంఘన విషయంలో పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. ఈ సమగ్ర కథనం భారతీయ పౌర చట్టం యొక్క వివిధ కోణాలు, దాని చరిత్ర, నిర్మాణం, కీలక భాగాలు మరియు విధానపరమైన అంశాలను విశ్లేషిస్తుంది.

  చారిత్రక నేపథ్యం

  భారతీయ పౌర చట్టం శతాబ్దాలుగా అభివృద్ధి చెందింది, వివిధ చట్టపరమైన సంప్రదాయాలు మరియు వలస పాలన ద్వారా ప్రభావితమైంది.

  1. ప్రాచీన మరియు మధ్యయుగ కాలాలు:

  • ప్రారంభ భారతీయ సమాజం ఆచార చట్టాలు మరియు హిందువులకు మనుస్మృతి మరియు ముస్లింలకు షరియా వంటి మత గ్రంథాలచే నిర్వహించబడింది.
  • ఈ వ్యవస్థలు వివాహం, వారసత్వం మరియు ఒప్పందం వంటి ప్రాంతాలను కవర్ చేసే సమగ్ర పౌర చట్టాలను అందించాయి.

  2. బ్రిటిష్ కలోనియల్ కాలం:

  • బ్రిటిష్ వారు ఆంగ్ల సాధారణ చట్టంలోని అంశాలను కలుపుకొని నిర్మాణాత్మక న్యాయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు.
  • ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ చట్టం (1872), ఆస్తి బదిలీ చట్టం (1882), మరియు భారతీయ వారసత్వ చట్టం (1925) వంటి ముఖ్యమైన కోడ్‌లు స్థాపించబడ్డాయి.

  స్వాతంత్ర్యం తర్వాత:

  • 1947లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత, భారతదేశం ఒక సమగ్ర చట్టపరమైన ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను స్వీకరించింది, సంప్రదాయ చట్టాలను ఆధునిక సూత్రాలతో ఏకీకృతం చేసింది.
  • భారత రాజ్యాంగం (1950) న్యాయం, సమానత్వం మరియు స్వేచ్ఛను నిర్ధారించే ఏకరీతి న్యాయ వ్యవస్థకు పునాది వేసింది.

  భారతీయ పౌర చట్టం యొక్క ముఖ్య భాగాలు

  1. ఒప్పంద చట్టం:

  • ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ చట్టం, 1872 ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
  • ఒప్పందాల నిర్మాణం, పనితీరు మరియు అమలుతో వ్యవహరిస్తుంది.
  • ప్రధాన అంశాలలో ఆఫర్, అంగీకారం, పరిశీలన మరియు ఒప్పంద సామర్థ్యం ఉన్నాయి.

  2. ఆస్తి చట్టం:

  • ఆస్తి బదిలీ చట్టం, 1882 మరియు వివిధ రాష్ట్ర-నిర్దిష్ట చట్టాలచే నిర్వహించబడుతుంది.
  • కదిలే మరియు స్థిరమైన ఆస్తికి సంబంధించిన బదిలీ, యాజమాన్యం మరియు హక్కులను కవర్ చేస్తుంది.
  • అమ్మకం, తనఖా, లీజు మరియు బహుమతి వంటి భావనలను కలిగి ఉంటుంది.

  3. కుటుంబ చట్టం:

  • హిందూ వివాహ చట్టం (1955), ముస్లిం పర్సనల్ లా (షరియత్) దరఖాస్తు చట్టం (1937) మరియు ప్రత్యేక వివాహ చట్టం (1954) వంటి మతం ఆధారంగా వ్యక్తిగత చట్టాలచే నిర్వహించబడుతుంది.
  • వివాహం, విడాకులు, నిర్వహణ, సంరక్షకత్వం మరియు వారసత్వాన్ని కవర్ చేస్తుంది.
  • యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ కింద కుటుంబ చట్టాలను ఏకీకృతం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.

  4. వారసత్వ చట్టం:

  • ముస్లిమేతరుల కోసం భారతీయ వారసత్వ చట్టం, 1925 మరియు ముస్లింల వ్యక్తిగత చట్టాలచే నిర్వహించబడుతుంది.
  • మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఎస్టేట్ పంపిణీతో వ్యవహరిస్తుంది.
  • ఇంటెస్టేట్ (విల్ లేకుండా) మరియు టెస్టమెంటరీ (విల్‌తో) వారసత్వాన్ని కవర్ చేస్తుంది.

  5. వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం:

  • వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం, 2019 ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
  • అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతులు మరియు లోపభూయిష్ట వస్తువులు లేదా సేవల నుండి వినియోగదారుల హక్కులను రక్షిస్తుంది.
  • జిల్లా, రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో వినియోగదారుల కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తుంది.

  6. టార్ట్ చట్టం:

  • చట్టపరమైన బాధ్యతకు దారితీసే హాని లేదా నష్టాన్ని కలిగించే పౌర తప్పులను పరిష్కరిస్తుంది.
  • నిర్లక్ష్యం, పరువు నష్టం మరియు ఇబ్బంది వంటి ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తుంది.
  • నష్టపరిహారం, ఆదేశాలు మరియు పునరుద్ధరణ వంటి పరిష్కారాలను అందిస్తుంది.

  భారతదేశంలో సివిల్ కోర్టుల నిర్మాణం

  1. సుప్రీంకోర్టు:

  • భారతదేశంలోని అత్యున్నత న్యాయస్థానం.
  • హైకోర్టుల నుండి సివిల్ విషయాలపై అప్పీల్ అధికార పరిధిని కలిగి ఉంది.
  • ముఖ్యమైన ప్రజా ప్రయోజనం మరియు రాజ్యాంగ సమస్యల కేసులను వినగలరు.

  2. హైకోర్టులు:

  • ప్రతి రాష్ట్రం లేదా రాష్ట్రాల సమూహం ఒక హైకోర్టును కలిగి ఉంటుంది.
  • ముఖ్యమైన సివిల్ విషయాలపై అసలు అధికార పరిధిని మరియు దిగువ కోర్టులపై అప్పీల్ అధికార పరిధిని కలిగి ఉంది.

  3. జిల్లా కోర్టులు:

  • జిల్లా స్థాయిలో పనిచేస్తాయి.
  • జిల్లా న్యాయమూర్తులు మరియు అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తుల న్యాయస్థానాలను చేర్చండి.
  • ప్రధాన సివిల్ వివాదాలు మరియు సబార్డినేట్ కోర్టుల నుండి అప్పీళ్లను నిర్వహించండి.

  4. సబార్డినేట్ కోర్టులు:

  • సివిల్ న్యాయమూర్తులు (సీనియర్ డివిజన్) మరియు సివిల్ న్యాయమూర్తులు (జూనియర్ డివిజన్) చేర్చండి.
  • ఆర్థిక మరియు ప్రాదేశిక అధికార పరిధి ఆధారంగా విస్తృత శ్రేణి పౌర వివాదాలను నిర్వహించండి.

  విధానపరమైన అంశాలు

  1. దావా దాఖలు చేయడం:

  • ఒక సివిల్ దావా వాది ద్వారా వాది దాఖలు చేయడంతో ప్రారంభమవుతుంది.
  • ఫిర్యాదు తప్పనిసరిగా కేసు యొక్క వాస్తవాలు, చర్య యొక్క కారణం మరియు కోరిన ఉపశమనం కలిగి ఉండాలి.

  2. సమన్లు:

  • కోర్టు ప్రతివాదికి సమన్లు జారీ చేస్తుంది, వారు ఫిర్యాదుకు హాజరు కావాల్సిందిగా మరియు ప్రతిస్పందించవలసి ఉంటుంది.

  3. వ్రాతపూర్వక ప్రకటన:

  • ప్రతివాది కోర్టుకు వ్రాతపూర్వక ప్రకటన (ప్రత్యుత్తరం) సమర్పించి, ఫిర్యాదులోని ఆరోపణలను పరిష్కరిస్తాడు.

  4. సమస్యలు మరియు విచారణ:

  • కోర్టు ఫిర్యాదు మరియు వ్రాతపూర్వక ప్రకటన ఆధారంగా సమస్యలను రూపొందిస్తుంది.
  • విచారణలో సాక్ష్యాలను సమర్పించడం, సాక్షుల పరిశీలన మరియు ఇరుపక్షాల వాదనలు ఉంటాయి.

  5. తీర్పు మరియు డిక్రీ:

  • సాక్ష్యాలు మరియు వాదనల ఆధారంగా కోర్టు తీర్పును వెలువరిస్తుంది.
  • మంజూరు చేయబడిన ఉపశమనాన్ని పేర్కొంటూ ఒక డిక్రీ జారీ చేయబడింది.

  6. అప్పీళ్లు మరియు పునర్విమర్శలు:

  • ఈ తీర్పుపై పార్టీలు ఉన్నత న్యాయస్థానాల్లో అప్పీలు చేసుకోవచ్చు.
  • ప్రక్రియ లేదా అధికార పరిధిలో లోపాల కోసం పునర్విమర్శలు కోరవచ్చు.

  ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కారం (ADR)

  1. మధ్యవర్తిత్వం:

  • కోర్టు వ్యవస్థ వెలుపల మధ్యవర్తి ద్వారా వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి.
  • ఆర్బిట్రేషన్ మరియు రాజీ చట్టం, 1996 ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.

  2. మధ్యవర్తిత్వం:

  • ఒక తటస్థ మధ్యవర్తి పరస్పర ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాన్ని చేరుకోవడానికి పార్టీల మధ్య చర్చలను సులభతరం చేస్తుంది.
  • కుటుంబ, వాణిజ్య వివాదాలలో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.

  3. రాజీ:

  • మధ్యవర్తిత్వం లాగానే, కానీ రాజీదారు పరిష్కారాలను ప్రతిపాదించవచ్చు.
  • ఆర్బిట్రేషన్ మరియు రాజీ చట్టం, 1996 ద్వారా కూడా నిర్వహించబడుతుంది.

  4. లోక్ అదాలత్‌లు:

  • వివాదాల సత్వర పరిష్కారాన్ని అందించే అనధికారిక న్యాయస్థానాలు.
  • లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్, 1987 ప్రకారం పనిచేస్తాయి.

  ఇటీవలి అభివృద్ధి మరియు సంస్కరణలు

  1. డిజిటలైజేషన్:

  • సామర్థ్యం మరియు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడానికి కేసుల ఇ-ఫైలింగ్ మరియు వర్చువల్ హియరింగ్‌లు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి.

  2. న్యాయ సహాయం:

  • సమాజంలోని అణగారిన వర్గాలకు ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించే కార్యక్రమాలు.
  • నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (NALSA) కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

  3. ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలు:

  • నిర్దిష్ట రకాల వివాదాల కోసం నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) మరియు రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (RERA) వంటి ట్రిబ్యునల్‌ల ఏర్పాటు.

  ముగింపు

  భారతీయ పౌర చట్టం అనేది పౌర విషయాలలో న్యాయం, సమానత్వం మరియు హక్కుల రక్షణను నిర్ధారించే సమగ్రమైన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యవస్థ. ఇది సమాజంలోని విభిన్న చట్టపరమైన అవసరాలను పరిష్కరించడానికి రూపొందించిన వివిధ చట్టాలు మరియు విధానాలను కలిగి ఉంటుంది. కేసుల బ్యాక్‌లాగ్‌లు మరియు న్యాయానికి ప్రాప్యత వంటి సవాళ్లు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, కొనసాగుతున్న సంస్కరణలు మరియు సాంకేతికతను స్వీకరించడం మరింత సమర్థవంతమైన మరియు ప్రాప్యత చేయగల పౌర న్యాయ వ్యవస్థ కోసం వాగ్దానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ విశాలమైన మరియు వైవిధ్యభరితమైన దేశం యొక్క చట్టపరమైన ప్రకృతి దృశ్యాన్ని నావిగేట్ చేయడానికి మరియు అభినందించడానికి భారతీయ పౌర చట్టం యొక్క చిక్కులను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

  నిరాకరణ: ఇది సమాచారం కోసం మాత్రమే మరియు న్యాయ సలహాను కలిగి ఉండదు. ఏవైనా చట్టపరమైన సమస్యల కోసం దయచేసి అర్హత కలిగిన న్యాయవాదిని సంప్రదించండి.

   


  User Feedback

  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
  Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

  Guest

 • Similar Content

 • Our picks

  • ఏ సమయంలోనైనా సరే ఆడవారి భద్రత కోసం పోలీసు యంత్రాంగం రక్షణ కలిపిస్తుందని చెప్పటానికి తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ 'టీ-సేఫ్ సర్వీసెస్' అనే ఒక మంచి పనిని ఇనిషియేట్ చేశారు.

   ఆడపిల్లలు బయటకు సేఫ్ గా వెళ్లి రావొచ్చు, ఇల్లు చేరే వరకు అండగా టీ-సర్వీసెస్


   Telangana Women Safety News: ఈ 21 వ శతాబ్దంలోనూ ఆడపిల్లలు కాస్త లేట్ అయిందంటే ఇంటికెళ్లటానికి భయపడాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకోవచ్చు. బస్ లేట్ అయి ఉండొచ్చు. తెలియని చోటుకి వెళ్లాల్సి వచ్చి, ఇంటికి రావటం లేట్ అవొచ్చు. నైట్ షిఫ్ట్ కి ఆఫీస్ కు వెళ్లాల్సి రావొచ్చు. అన్ని పరిస్థితులు ఒకేలా ఉండవు. లారీలు, క్యాబులు, ఆటోలే కాదు. ఎంతో చదువుకున్న వారిలా హుందాగా కనిపించి, ఆడపిల్లలను మోసం చేసేవారు ఈ సమాజంలో ఉన్నారు.

   ఏ సమయంలోనైనా సరే ఆడవారి భద్రత కోసం పోలీసు యంత్రాంగం రక్షణ కలిపిస్తుందని చెప్పటానికి తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ 'టీ-సేఫ్ సర్వీసెస్' అనే ఒక మంచి పనిని ఇనిషియేట్ చేసారు. దానికి సంబంధించి ఒక ప్రకటన కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

   ఇంతకీ ఆ యాడ్‌లో ఏముంది.. 
   ఆ యాడ్ లోని విషయమేమిటంటే.. ఒక అమ్మాయి రాత్రిపూట బస్ నుంచి బస్టాండ్ లో దిగుతుంది. ఆ సమయంలో అందుబాటులో ఒక్క వెహికిల్ కూడా కనిపించదు. బస్టాండ్ లో కుర్చీలో కూర్చొని, మంచి ఆహార్యంతో, చదువుకున్న వ్యక్తిలా ఉన్న ఒక పెద్దావిడ కనపడుతుంది. ఈ అమ్మాయిని చూసి, 'ఎక్కడికి వెళ్తున్నావ్ బేటా' అని పలకరిస్తుంది. అపుడు ఆ అమ్మాయి 'విద్యానగర్ ఆంటీ' అని బదులిస్తుంది. అపుడు ఆ పెద్దావిడ నేనూ అక్కడికే వెళ్లాలి. నా కార్ పికప్ చేసుకోవటానికి వస్తుంది. అభ్యంతరం లేకపోతే నువ్వూ నాతో రావొచ్చు ' అని అంటుంది. ఆ అమ్మాయి మర్యాదగా తిరస్కరిస్తుంది. పెద్దావిడ వెళ్ళిపోబోతూ ' లిఫ్ట్ వద్దనుకుంటున్నావా లేట్ అయింది కదా' అంటూ మళ్లీ అడుగుతుంది.  వేరే దారి కూడా కనపడకపోవటంతో ఆ అమ్మాయి ' రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తారా వాష్ రూం కి వెళ్లొస్తాను ' అని అటు వైపుకి వెళ్లి తన ఫోన్ తీసి 100 కి డయల్ చేస్తుంది. ఎమర్జెన్సీ అయితే 1 నొక్కమని, టీ-సేఫ్ సర్వీసెస్ కోసం 8 నొక్కమని కంప్యూటర్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. 100 కి డయల్ చేసి, టీ-సర్వీసెస్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవటం వల్ల మీ రక్షణ బాధ్యత అంతా పోలీసులే చూసుకుంటారు అని ఈ యాడ్ సారాంశం.

   టీ-సర్వీసెస్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

   'డయల్ 100' కి ఫోన్ చేసి టీ-సర్వీసీస్ కోసం 8 నొక్కిన తర్వాత, మీరు వెళ్తున్న లొకేషన్ పోలీసులు ట్రాక్ చేస్తారు. మీరు మీ సేఫ్టీని ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ ఉండటానికి ఒక సీక్రెట్ పాస్ వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొద్దిసేపటికి మళ్ళీ కాల్ చేసి, మీరు సేఫ్ గా ఉన్నట్లైతే ఆ సేఫ్టీ పాస్ వర్డ్ నంబర్ నొక్కమని కంప్యూటర్ అడుగుతుంది. ఏదైనా జరిగి మీరు రెస్పాండ్ అవకపోతే, పోలీసులు క్షణాల్లో ఆ లొకేషన్ కు వచ్చి కాపాడుతారు. 

   ఏమవుతుందిలే అని అన్నిసార్లు తీసిపారేయలేం. ఆడపిల్లలు బయటకు వెళ్లినపుడు సేఫ్టీకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. లేట్ అయి వాహనాలు, క్యాబ్ లు కూడా అందుబాటులో లేని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో చిక్కుకుపోయే సందర్భాలు దురదృష్టవశాత్తు ఎదురైతే ధైర్యంగా ఈ చిన్న సేఫ్టీ టెక్నిక్ పాటిస్తే సురక్షితంగా ఇల్లు చేరుకోవచ్చు. మహిళా రక్షణ కోసం ఇంత మంచి సర్వీస్ తీసుకొచ్చిన తెలంగాణ పోలీసులకు సెల్యూట్!

   ...

   Complete article
   • 2 replies
  • Hyderabadi Bagara Rice is a flavorful and aromatic rice dish from the Hyderabadi cuisine, known for its rich taste and spices. It goes well with anything like chicken, mutton, potatoes, vankaya, gutti vankaya, etc. Here's a simple recipe and method to make Bagara Rice:

   Ingredients:

   1 cup Basmati rice
   2 cups water
   2 tablespoons ghee or oil
   1 onion, thinly sliced
   2-3 green chilies, slit lengthwise
   1-inch piece of ginger, finely chopped
   2-3 cloves garlic, minced
   1/2 teaspoon turmeric powder
   1 teaspoon red chili powder (adjust to taste)
   1 teaspoon garam masala powder
   1/2 tablespoon Shah Jeera seeds (REQUIRED)
   1/2 tablespoon black pepper
   5 cloves
   5 green cardamom pods
   1 black cardamom
   1 cinnamon stick
   Salt to taste
   Chopped coriander leaves for garnish (REQUIRED)
   Chopped mint leaves for garnish (REQUIRED)
   Fried onions for garnish (optional)

   More...
    • Like
    • Love
   • 0 replies
  • Hyderabadi Mutton Dum Biryani is a classic Indian dish where marinated mutton (goat meat) and aromatic basmati rice are cooked together in layers, resulting in a flavorful and richly spiced one-pot meal. Here's a traditional recipe to make Hyderabadi mutton dum biryani:

   Ingredients:

   For Marination:

   1 kg mutton, cut into pieces
   1 cup plain yogurt
   2 tablespoons ginger-garlic paste
   2 teaspoons red chili powder
   1 teaspoon turmeric powder
   2 teaspoons garam masala powder
   2 teaspoons coriander powder
   Salt to taste
   Juice of 1 lemon

   More...
    • Like
    • Love
   • 0 replies
  • Hyderabadi Chicken Dum Biryani is a classic dish from the region of Hyderabad, India, known for its rich flavors and aromatic spices. Here's a traditional recipe to make Hyderabadi chicken dum biryani:

   Ingredients:

   For Marination:

   500g chicken, cut into pieces
   1 cup plain yogurt
   2 tablespoons ginger-garlic paste
   1 teaspoon red chili powder
   1/2 teaspoon turmeric powder
   1 teaspoon biryani masala powder
   1 teaspoon garam masala powder
   1 teaspoon coriander powder
   1 teaspoon cumin powder
   Salt to taste
   Juice of 1 lemon

   More...
    • Love
   • 0 replies
  • 🤔 United States Expansion: How the United States Went From this to THIS Size? 🇺🇸 #shorts

   And Alaska was purchased from Russia for just 7.2M USD.

   Even though the USA and AU are about the same size in area and started around the same time, the USA has 332M population while AU has 26M now.

   https://www.youtube.com/watch?v=PsWdRO5NGQ0
    • Love
   • 26 replies
  • Chandrababu: నాలాగా జగన్ మండుటెండలో మూడు సభల్లో పాల్గొని సాయంత్రానికి తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడగలడా?: చంద్రబాబు సవాల్

   సీఎం జగన్ వ్యాఖ్యలకు చంద్రబాబు రిప్లయ్

   జగన్ ను పిల్లకాకితో పోల్చిన టీడీపీ అధినేత

   జగన్ పనిదొంగ అంటూ విమర్శలు


   టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ఏపీ సీఎం జగన్ కు సవాల్ విసిరారు. జగన్ నా వయసు గురించి మాట్లాడతాడు... నా మాదిరిగా మండుటెండలో ఒక మూడు మీటింగుల్లో పాల్గొని, సాయంత్రానికి తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడగలడా ఈ జగన్? అని ఎద్దేవా చేశారు. 

   "ప్రజలకు చంద్రబాబు ఏం చేశాడని అడుగుతాడు... తెలుగు రాష్ట్రాల్లో  పిల్లలను అడిగినా చెబుతారు నేను ఏం చేశానో. అతనికి తెలియకపోతే ఆ అజ్ఞానానికి ఎవరేం చేయగలం?" అంటూ చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. 

   అంతేకాదు, బనగానపల్లెలో తాను జగన్ పై చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియోను కూడా చంద్రబాబు పంచుకున్నారు. జగన్ ను పిల్లకాకితో పోల్చారు. నాలాగా రెండ్రోజులు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు మంచి ఎండలో మీటింగ్ లు పెట్టగలవా? అని సవాల్ విసిరారు. పనిదొంగ, దోపిడీదారుడు ఈ జగన్ రెడ్డి అని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

   ...

   Complete article
   • 107 replies
 • Movies

×
×
 • Create New...